Rights issue 2021

Kort om bolaget
Neola Medical är verksamt inom medicinteknik och fokuserar just nu på att kommersialisera sin första produkt, Neola, en utrustning för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn. Produkten förväntas CE-märkas och beviljas FDA-tillstånd under 2023 för att sedan marknadslanseras där USA är bolagets viktigaste marknad. Produkten har mottagit mycket positiv respons från viktiga opinionsledare runtom i världen. Bolagets styrelse bedömer att produkten har stor potential på den globala marknaden avseende utrustning för intensivvård av för tidigt födda barn och nyfödda spädbarn med olika former av lungsjukdomar och andningssvårigheter.

Parallellt med utvecklingen och valideringen av Neola® arbetar bolaget med att utvärdera gasmätningsteknologins potential inom andra applikationsområden inom ramarna för medicinteknik. Bolaget har dels identifierat en användning av teknologin för lungövervakning hos äldre barn och vuxna, samt för diagnostik av bihåleinflammation.

Milstolpar

  • Första försäljningen av Neola® klar
  • Patent i Kina öppnar upp möjligheter för lungövervakning av flera patientgrupper
  • Förstärkt team inom teknisk expertis, medicinsk kompetens samt kommersialisering.
  • Färdigställd design av Neola®
  • Utnämnd till Business Swedens tillväxtprogram som en av Sveriges främsta techbolag.

Marknad

  • Cirka 10 % av alla barn föds för tidigt
  • 1,1 miljoner för tidigt födda spädbarn dör varje år
  • Respirationssvikt är den främsta dödsorsaken hos för tidigt födda barn
  • Fokusmarknaderna för Neola® – USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien – uppskattas till cirka 600 miljoner EUR per år
  • Den globala marknaden för andningsutrustning för neonatal intensivvård beräknas nå 2,2 miljarder EUR år 2026.

 

Emissionsvolym
Erbjudandet omfattar högst 10 524 990 nyemitterade aktier som vid fullt utnyttjande motsvarar totalt 27 364 974 SEK.

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 2,60 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 21 september 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 17 september 2021. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 20 september 2021.

Företrädesrätt till teckning 
Den som på avstämningsdagen den 21 september 2021 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB, för Neola Medical räkning, förda aktieboken, äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier.

Teckningstid
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 24 september 2021 till och med den 8 oktober 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Teckningsrätter
För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 september 2021, erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätter för teckning av en (1) aktier.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North under perioden 24 september 2021 till och med den 5 oktober 2021. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Ej utnyttjade teckningsrätter
Teckningsrätter som ej sålts senast den 5 oktober 2021 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 8 oktober 2021 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att äga rum på Nasdaq First North mellan 24 september 2021 fram till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen och BTA omvandlats till aktier.

Utspädning
10 524 990 aktier motsvarar en utspädningseffekt om 50 procent av kapitalet och rösterna (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).