Teckningsoptioner av serie TO1

Information om Neola Medical TO1

Neola Medical inledde under 2020 en process för att noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. I samband med noteringen utfärdades teckningsoptioner av serie TO1, här är den samlade informationen som rör TO1. 

Ursprungliga villkor 
En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 8,32 SEK under perioden 4 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Vid fulltecknat Erbjudande och fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs Neola Medical ytterligare 29,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK.

Omräknade villkor 
Neola Medical AB (publ) har i enlighet med villkoren för utgivna teckningsoptioner av serie TO1 genomfört en omräkning enligt optionsvillkoren till följd av den nyligen slutförda företrädesemissionen vars utfall offentliggjordes den 13 oktober 2021. Omräkning har skett av dels teckningskursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption, dels med hänsyn till antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Teckningskursen har nu omräknats till 7,18 SEK och varje teckningsoption berättigar – också efter omräkning – till teckning av en (1) aktie.

Likviddag
30 september 2020.
Preliminär första handelsdag 2 oktober 2020 på Nasdaq First North.

Emissionsvolym
Det finns 4 042 969 utestående teckningsoptioner av serie TO1 som kan komma att utnyttjas för teckning av högst 4 042 969 aktier

Emissionsbelopp
Neola Medical tillförs som högst cirka 29,0 miljoner SEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.